Compact Life การจัดเก็บในรูปทรงแห่งชีวิต

MUJI

การปรับปรุงใหม่นี้ดำเนินการโดยการใช้ขั้นตอนสำหรับการจัดเรียงชีวิตคนเข้าไปในรูปแบบ Compact Life