Chính Sách Xử Lý Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng
Liên Quan Đến Trang Web của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MUJI Retail (Việt Nam)
(Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân)

Giới thiệu

CÔNG TY TNHH MUJI RETAIL (VIỆT NAM) cam kết tôn trọng quyền riêng tư của Khách Hàng (sau đây gọi là "Khách Hàng") và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng (như được định nghĩa trong Mục 4 bên dưới). Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này (sau đây gọi là "Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân") giải thích cách chúng tôi thu thập, quản lý và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của những Khách Hàngtruy cập vào trang web của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn MUJI Retail (Việt Nam) (sau đây gọi là "Trang Web") và sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp tại đó, cũng như thông báo cho Khách Hàng về quyền riêng tư của người đó.

Mục lục

a. Về Chúng Tôi

Chúng tôi là CÔNG TY TNHH MUJI RETAIL (VIỆT NAM) (sau đây gọi là “Công Ty”), một công ty con của RYOHIN KEIKAKU CO., LTD., một doanh nghiệp được thành lập và hoạt động hợp pháp theo luật pháp Nhật Bản, và là thành viên của Tập đoàn RYOHIN KEIKAKU.

Trong phạm vi và cho các mục đích sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân được mô tả trong tài liệu này, Công Ty và RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. sẽ được gọi chung là "Chúng Tôi".

b. Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân nhằm mục đích thông báo cho Khách Hàng về cách chúng tôi có được và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng khi Khách Hàng truy cập vào Trang Web và sử dụng các sản phẩm hoặc dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Trang Web này không dành cho các cá nhân dưới 18 tuổi và chúng tôi không có ý định thu thập dữ liệu về các cá nhân dưới 18 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi thu thập dữ liệu về trẻ em, chúng tôi sẽ tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành có liên quan. Ngoài ra, bằng tài liệu này, chúng tôi từ chối một cách rõ ràng bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm theo luật hiện hành trong trường hợp Khách Hàng vô tình hoặc cố ý cung cấp cho chúng tôi thông tin sai lệch về độ tuổi của bạn.

Ngoài Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể cung cấp các thông báo của Khách Hàng liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân. Khách Hàng có nghĩa vụ đọc tất cả các thông báo như vậy để nắm được thông tin đầy đủ về lý do và phương thức thu thập, quản lý và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi. Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này bổ sung cho các thông báo đó và không nhằm làm mất hiệu lực các thông báo đó.

Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này bất cứ lúc nào trong phạm vi được luật pháp và quy định hiện hành cho phép. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào đối với Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này bằng cách đăng nó lên Trang Web hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác mà chúng tôi cho là phù hợp. Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân được sửa đổi sẽ có hiệu lực khi Khách Hàng được thông báo bằng cách thức hợp lý theo quy định của chúng tôi hoặc khi được đăng trên Trang Web.

Công Ty chịu trách nhiệm thu thập và quản lý Dữ Liệu Cá Nhân một cách hợp lệ.

Trong trường hợp bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào liên quan đến Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này hoặc việc thu thập, quản lý và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi, hoặc trong trường hợp bạn muốn cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi thư theo đường bưu điện hoặc thư điện tử đến các địa chỉ sau:

 • Tên Công Ty: CÔNG TY TNHH MUJI RETAIL (VIỆT NAM)
 • Địa chỉ email: info@muji.vn
 • Địa chỉ: Parkson Saigontourist Plaza, Số 35Bis-45 Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Khi nhận được thư hay thư điện tử do Khách Hàng gửi đến địa chỉ nêu trên, chúng tôi sẽ có những phản hồi thích hợp cho Khách Hàng theo luật pháp và quy định hiện hành.

Tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi trong việc nâng cấp các chức năng của Trang Web để bao gồm chức năng mua hàng trực tuyến thông qua một tài khoản cá nhân trực tuyến, Trang Web này có thể bao gồm các liên kết đến các trang web, plugin và Trang Web của bên thứ ba (ví dụ như: Facebook và Instagram). Nếu bạn chọn các liên kết này, bạn sẽ có thể lấy dữ liệu của mình từ bên thứ ba đó để đăng ký/đăng nhập vào Trang Web. Chúng tôi không quản trị các trang web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm xử lý Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập, quản lý và sử dụng bởi các bên thứ ba đó. Bạn có nghĩa vụ đọc chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của bên thứ ba, và chịu mọi trách nhiệm khi đồng ý để các bên thứ ba đó về việc chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

Trong Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, Dữ Liệu Cá Nhân có nghĩa là thông tin góp phần định danh một Khách Hàng cụ thể mà có thể được xác định bởi cá nhân đó, bao gồm thông tin được liệt kê từ mục a đến h bên dưới và bất kỳ thông tin nào khác mà Trang Web thu thập được mà Khách Hàng muốn giữ bí mật.

Tuy nhiên, Dữ Liệu Cá Nhân quy định tại đoạn trên không bao gồm dữ liệu ẩn danh. Để Khách Hàng dễ hiểu, về vấn đề này, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu thống kê (ví dụ: dữ liệu nhân khẩu học). Cụ thể, chúng tôi có thể tổng hợp dữ liệu sử dụng của bạn để tính tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập chức năng của một Trang Web hoặc trang web cụ thể. Dữ liệu dựa trên số liệu thống kê có thể được trích xuất từ Dữ Liệu Cá Nhân mà không tiết lộ danh tính của Khách Hàng, bất kể là trực tiếp hay gián tiếp. Trong trường hợp số liệu thống kê được tích hợp hoặc kết hợp với Dữ Liệu Cá Nhân của một Khách Hàng cụ thể dưới dạng xác định trực tiếp hoặc gián tiếp Khách Hàng đó, chúng tôi sẽ coi dữ liệu tích hợp là Dữ Liệu Cá Nhân theo Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này.

Trong quá trình Khách Hàng sử dụng Trang Web, và tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi trong việc nâng cấp chức năng của Trang Web để bao gồm chức năng mua hàng trực tuyến thông qua một tài khoản cá nhân trực tuyến, tại từng thời điểm, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân sau:

 1. Thông tin nhận dạng bao gồm định danh người dùng, ảnh hồ sơ, tên người dùng (biệt danh) hoặc thông tin nhận dạng tương tự, ngày sinh và giới tính.
 2. Thông tin liên lạc bao gồm tên, địa chỉ thư điện tử, và số điện thoại.
 3. Dữ liệu giao dịch bao gồm các khoản thanh toán đến hoặc từ Khách Hàng và chi tiết về các sản phẩm và dịch vụ mà Khách Hàng đã mua từ chúng tôi và thông tin bạn nhập vào mẫu đơn trên Trang Web khi bạn đăng ký sự kiện mà chúng tôi tổ chức, ví dụ như tên của bạn, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, và các sản phẩm mà Khách Hàng đã mua.
 4. Dữ liệu kỹ thuật thu thập được qua Cookie (như được định nghĩa tại điểm a Mục 17 bên dưới) bao gồm địa chỉ Giao Thức Internet (IP), dữ liệu đăng nhập tài khoản của Khách Hàng, loại và phiên bản của trình duyệt, cấu hình múi giờ và vùng, dữ liệu vị trí của cửa hàng của chúng tôi nơi Khách Hàng đăng ký vị trí, loại và phiên bản của plugin trình duyệt, hệ điều hành, nền tảng và công nghệ khác trên thiết bị được sử dụng để truy cập Trang Web.
 5. Dữ liệu hồ sơ tài khoản bao gồm thông tin định danh người dùng, tên người dùng (biệt danh), mật khẩu, mọi giao dịch mua hoặc đơn đặt hàng của Khách Hàng, sở thích, ưu tiên, phản hồi và ý kiến đánh giá khảo sát của Khách Hàng.
 6. Dữ liệu sử dụng bao gồm thông tin về cách Khách Hàng sử dụng Trang Web và dịch vụ của chúng tôi.
 7. Dữ liệu tiếp thị và truyền thông bao gồm ưu tiên nhận thông tin tiếp thị từ chúng tôi và ưu tiên cho cách thức nhận thông tin tiếp thị đó.

Chúng tôi sẽ không thu thập bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào liên quan đến đời sống riêng tư của Khách Hàng, bao gồm các chi tiết liên quan đến chủng tộc hoặc sắc tộc của bạn, tín ngưỡng hoặc tôn giáo, đời sống tình dục, khuynh hướng tình dục, quan điểm chính trị, công đoàn, thông tin y tế, dữ liệu di truyền và sinh học, cũng như bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc kết án hình sự hoặc tội phạm.

Theo luật pháp và quy định hiện hành, chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân chính xác và được cập nhật thường xuyên, và nếu bạn cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bất kỳ bên thứ ba nào cho chúng tôi (nếu có), chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi Dữ Liệu Cá Nhân đó sau khi xác nhận rằng bạn đã có được sự đồng ý từ chủ sở hữu Dữ Liệu Cá Nhân đó.

Khách Hàng, bằng cách truy cập vào Trang Web, hoặc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp trên Trang Web, sẽ được coi là đã đồng ý trước với chúng tôi về Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, bao gồm cả việc thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân trong phạm vi cho các mục đích được nêu tại tài liệu này.

Không mâu thuẫn với đoạn trước, trong các trường hợp theo quy định tại luật hiện hành, chúng tôi có thể sẽ thiết lập một cơ chế riêng, theo đó bạn có thể chọn cho phép hoặc không cho phép chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân được chia sẻ, tiết lộ hoặc chuyển giao cho bất kỳ bên thứ ba nào khác so với các bên quy định trong điểm b Mục 11.

Chúng tôi có quyền không cung cấp dịch vụ và hàng hóa của chúng tôi, bao gồm cả việc sử dụng các chức năng của Trang Web cho bạn trong trường hợp bạn không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho chúng tôi theo Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này và luật áp dụng. Trong trường hợp này, và tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi trong việc nâng cấp các chức năng của Trang Web để bao gồm chức năng mua hàng trực tuyến thông qua một tài khoản cá nhân trực tuyến, chúng tôi có thể phải hủy đơn đặt hàng hoặc đặt chỗ của bạn sau khi gửi cho bạn thông báo về việc hủy bỏ đó bằng phương thức phù hợp; tuy nhiên, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào mà bạn phải gánh chịu gây ra do việc từ chối tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân.

Trong quá trình Khách Hàng sử dụng Trang Web, và tùy vào quyết định của chúng tôi trong việc nâng cấp chức năng của Trang Web để bao gồm chức năng mua hàng trực tuyến thông qua một tài khoản cá nhân trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân theo các cách sau:

a.Thu Thập Trực Tiếp:

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp biệt danh, tên, địa chỉ thư điện tử, ngày sinh, giới tính hoặc thông tin liên hệ của bạn bằng cách điền vào biểu mẫu hoặc qua thư, điện thoại, thư điện tử hoặc bất kỳ phương tiện phù hợp nào khác trong các trường hợp sau đây:

 • Tạo tài khoản trong Trang Web
 • Đăng ký tham gia một sự kiện do chúng tôi lên kế hoạch
 • Đăng ký dịch vụ do chúng tôi cung cấp
 • Đăng ký dịch vụ hoặc ấn phẩm của chúng tôi
 • Yêu cầu gửi thông tin tiếp thị
 • Tham gia các cuộc thi, quảng bá hoặc nghiên cứu
 • Cung cấp phản hồi cho chúng tôi

b. Công Nghệ Tự Động:

Khi Khách Hàng sử dụng Trang Web, chúng tôi có quyền tự động lấy dữ liệu kỹ thuật trên thiết bị của Khách Hàng, hành vi duyệt web và các kiểu trình duyệt bằng cách sử dụng Cookie. Ngoài ra, chúng tôi có thể nhận dữ liệu kỹ thuật về bạn khi bạn truy cập các trang web khác sử dụng Cookie của chúng tôi.

c. Các bên thứ ba hoặc các nguồn có sẵn công khai:

Chúng tôi có thể nhận Dữ Liệu Cá Nhân từ các bên thứ ba khác nhau được liệt kê bên dưới:

 • Dữ liệu kỹ thuật, thông tin vị trí, thông tin nhận dạng thiết bị đầu cuối, v.v. từ các nhà cung cấp phân tích và nhà cung cấp thông tin tìm kiếm (Google, Amazon Web Services, v.v.);
 • Thông tin liên lạc và dữ liệu giao dịch từ các nhà cung cấp công nghệ, dịch vụ thanh toán và giao hàng cho mục đích giao kết và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ;
 • Nhận dạng và thông tin liên lạc từ các nguồn có sẵn công khai.

Nếu luật pháp và quy định hiện hành có quy định, chúng tôi sẽ xác định bên thứ ba mà Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng được lấy và thông báo cho Khách Hàng trước khi xử lý hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân.

Tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi trong việc nâng cấp chức năng của Trang Web để bao gồm chức năng mua hàng trực tuyến thông qua một tài khoản cá nhân trực tuyến, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân chỉ cho các mục đích sau: Chính sách đổi hàng

 1. Để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho Khách Hàng thông qua Trang Web.
 2. Để giới thiệu cho Khách Hàng các sản phẩm và dịch vụ được cá nhân hóa, được phân tích dựa trên lịch sử duyệt Trang Web của Khách Hàng, thông qua Trang Web.
 3. Để quảng bá và quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi bằng cách gửi Khách Hàng tin tức về các cửa hàng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 4. Để phát hiện các khiếm khuyết và cải thiện các chức năng của Trang Web.
 5. Để bảo vệ lợi ích hợp pháp của chúng tôi hoặc lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào theo thỏa thuận với chúng tôi (nếu có).
 6. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách Hàng theo luật pháp và các thỏa thuận với chúng tôi.
 7. Để chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, báo cáo và dự báo.
 8. Để nghiên cứu, tổ chức các cuộc thi và rút thăm may mắn.
 9. Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và hướng dẫn.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào trong các mục đích nêu trên, chúng tôi sẽ cập nhật và thông báo cho bạn bằng cách gửi thông báo theo cách thức thích hợp về thay đổi đó và cơ sở pháp lý của thay đổi đó.

Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập theo sự đồng ý rõ ràng của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho các hoạt động được nêu tại tài liệu này, ngoại trừ các trường hợp (i) một thỏa thuận riêng giữa chúng tôi và Khách Hàng về việc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích và phạm vi khác ngoài các mục đích và phạm vi được quy định rõ ràng ở đây, hoặc (ii) chúng tôi cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ theo yêu cầu của bạn, hoặc (iii) chúng tôi thực hiện nghĩa vụ của mình theo luật pháp và quy định hiện hành.

Chúng tôi sẽ sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho các phạm vi dựa trên các căn cứ pháp lý như được đề cập trong bảng dưới đây:

STT Mục Đích Phạm Vi Sử Dụng Cơ Sở Pháp Lý
1 Để đăng ký Khách Hàng mới/td> (a)Thông tin định danh
(b)Thông tin liên lạc
(a) Hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng với Khách Hàng
2 Để cung cấp sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho Khách Hàng (a)Thông tin định danh (b)Thông tin liên lạc (c)Thông tin giao dịch (a) Hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng với Khách Hàng (b) Lợi ích hợp pháp của Công Ty (để thu hồi bất kỳ nghĩa vụ nào mà Khách Hàng còn nợ chúng tôi)
3 Để quản lý mối quan hệ giữa Khách Hàng và Công Ty (a)Thông tin định danh (b)Thông tin liên lạc (c)Thông tin cá nhân (d)Thông tin truyền thông tiếp thị (a) Hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng với Khách Hàng (b) Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý bắt buộc (c) Sự cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để cập nhật hồ sơ của chúng tôi và nghiên cứu cách Khách Hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi)
4 Để cung cấp cho Khách Hàng các thông báo quan trọng về sự an toàn và độ tin cậy của Trang Web, sản phẩm và dịch vụ (a)Thông tin định danh (b)Thông tin liên lạc (c)Thông tin cá nhân (d)Thông tin truyền thông tiếp thị (a) Hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng với Khách Hàng (b) Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý bắt buộc
5 Để cho phép Khách Hàng tham gia bốc thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi hoặc thực hiện khảo sát (a)Thông tin định danh (b)Thông tin liên lạc (c)Thông tin cá nhân (d)Thông tin giao dịch (e)Thông tin truyền thông tiếp thị. (a) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để nghiên cứu cách Khách Hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, để phát triển sản phẩm/dịch vụ và phát triển công việc kinh doanh của chúng tôi)
6 Để quản lý và bảo vệ hệ thống thông tin và kinh doanh của Công Ty (bao gồm khắc phục sự cố, phân tích dữ liệu, kiểm tra, bảo trì hệ thống, hỗ trợ, báo cáo và lưu trữ dữ liệu) (a)Thông tin định danh (b)Thông tin liên lạc (c)Thông tin kĩ thuật (a) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (cho hoạt động kinh doanh, quản lý và cung cấp dịch vụ CNTT, an ninh mạng, chống gian lận và tái tổ chức kinh doanh hoặc tái cấu trúc tập đoàn) (b) Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý bắt buộc.
7 Để cung cấp nội dung trang web có liên quan, quảng cáo, đo lường hoặc để hiểu tác động của quảng cáo được cung cấp cho Khách Hàng (a)Thông tin định danh (b)Thông tin liên lạc (c)Thông tin hồ sơ cá nhân
(d)Thông tin giao dịch
(e)Thông tin tiếp thị và truyền thông
(f)Thông tin kĩ thuật
(g)Thông tin sử dụng
(a) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để nghiên cứu cách Khách Hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, để phát triển sản phẩm/dịch vụ, để phát triển kinh doanh và thông báo chiến lược tiếp thị của chúng tôi)
8 Để cải thiện Trang Web, sản phẩm/dịch vụ, tiếp thị, mối quan hệ Khách Hàng, và trải nghiệm Khách Hàng bằng cách sử dụng phân tích dữ liệu (a)Thông tin kỹ thuật (b)Thông tin giao dịch (c)Thông tin sử dụng (a) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để phân nhóm Khách Hàng cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, giữ cho trang web của chúng tôi cập nhật và phù hợp, phát triển kinh doanh và thông báo chiến lược tiếp thị của chúng tôi)
9 Đề xuất hoặc gợi ý các sản phẩm hoặc dịch vụ được cá nhân hóa (a)Thông tin định danh (b)Thông tin liên lạc (c)Thông tin kỹ thuật (d)Thông tin giao dịch (e)Thông tin cá nhân (f)Thông tin sử dụng (a) Cần thiết cho lợi ích hợp pháp của chúng tôi (để phát triển sản phẩm / dịch vụ của chúng tôi và để phát triển kinh doanh của chúng tôi)

Chúng tôi sẽ nỗ lực để cung cấp cho Khách Hàng các tùy chọn cho việc sử dụng một số Dữ Liệu Cá Nhân. Chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động tiếp thị và quảng cáo trang phục các loại, nhu yếu phẩm hàng ngày, thực phẩm và các sản phẩm khác mà chúng tôi bán và/ hoặc dịch vụ chúng tôi cung cấp theo luật pháp và quy định hiện hành.

Tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi trong việc nâng cấp chức năng của Trang Web để bao gồm chức năng mua hàng trực tuyến thông qua một tài khoản cá nhân trực tuyến, chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân liên quan đến danh tính, thông tin liên hệ, thông tin kỹ thuật, thông tin sử dụng và thông tin hồ sơ của bạn để hình thành ý tưởng của chúng tôi về nhu cầu và sở thích của bạn. Bằng cách này, chúng tôi đánh giá sản phẩm, dịch vụ và đề xuất nào phù hợp với Khách Hàng (mà chúng tôi gọi là thông tin tiếp thị).

Nếu bạn yêu cầu thông tin từ chúng tôi, mua hàng từ chúng tôi hoặc đăng ký một cuộc thi hoặc khuyến mãi và không chọn từ chối thông tin tiếp thị từ chúng tôi trong từng trường hợp, bạn sẽ nhận được thông tin tiếp thị từ chúng tôi.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi thông tin tiếp thị bất cứ lúc nào bằng bất kỳ cách nào sau đây:

 1. Theo các liên kết từ chối trong các thông tin tiếp thị được gửi cho bạn, hoặc
 2. Liên hệ với chúng tôi (bất cứ lúc nào) sau Chi Tiết Liên Hệ được đề cập trong Mục 2 của tài liệu này.

a. Công Ty

Với tư cách là đơn vị thu thập và quản lý Dữ Liệu Cá Nhân, Công Ty, các nhà quản lý và nhân viên có liên quan có quyền truy cập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích và trong phạm vi quy định tại tài liệu này.

b. Các Bên Thứ Ba

Trong phạm vi và cho mục đích sử dụng được nêu tại tài liệu này, chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho RYOHIN KEIKAKU CO., LTD cho mục đích cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Ngoài ra, Dữ Liệu Cá Nhân sẽ được lưu trữ trong các máy chủ được cung cấp bởi Amazon Web Services, Inc. Chúng tôi có thể thuê ngoài tất cả hoặc một phần việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cho bên thứ ba nhằm các mục đích sử dụng trong việc phát triển, bảo trì và các hoạt động khác của hệ thống. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ chọn một bên thứ ba được coi là xử lý thích hợp Dữ Liệu Cá Nhân dựa trên các biện pháp kiểm soát an ninh được thực hiện bởi bên thứ ba có liên quan, quy định một cách thích hợp các vấn đề liên quan đến việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, như kiểm soát an ninh, bảo mật và điều kiện để ủy thác lại, cũng như tình trạng xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bên thứ ba có liên quan trong thỏa thuận ủy thác, và thực hiện giám sát cần thiết và phù hợp.

c. Cơ Quan Nhà Nước

Chúng tôi có thể tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo luật pháp và quy định hiện hành.

d. Thỏa Thuận Chấp Thuận và Bảo Mật Riêng Biệt

Chúng tôi sẽ thiết lập một cơ chế phù hợp để có được sự chấp thuận trước của bạn trước khi chia sẻ hoặc tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoài các bên được nêu trong điểm b ở trên. Chúng tôi sẽ không chia sẻ, tiết lộ hoặc chuyển Dữ Liệu Cá Nhân với bất kỳ bên thứ ba hoặc người không liên quan nào cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài những mục đích được quy định tại tài liệu này nếu chúng tôi không nhận được sự chấp thuận rõ ràng của Khách Hàng (chọn đồng ý).

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba là cá nhân hoặc tổ chức nào, những người có thể truy cập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân hợp lệ sẽ có nghĩa vụ giữ bí mật Dữ Liệu Cá Nhân theo thỏa thuận bảo mật có hiệu lực và ràng buộc. Quyền truy cập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn chỉ được cấp cho những người cần nó để hoàn thành các nhiệm vụ được chúng tôi giao phó theo hướng dẫn của chúng tôi.

 1. Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn tại Việt Nam và Nhật Bản.
 2. Khi chuyển Dữ Liệu Cá Nhân của bạn ra nước ngoài, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ phù hợp theo luật pháp và quy định hiện hành để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.
  Nếu luật pháp của Việt Nam có quy định, chúng tôi sẽ có hành động cần thiết để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân nhận được tại Nhật Bản sẽ được bảo vệ bằng các biện pháp ít nhất tương đương với các biện pháp được quy định theo pháp luật Việt Nam. Tại Nhật Bản, Dữ Liệu Cá Nhân nhận được chịu sự điều chỉnh của luật pháp Nhật Bản; tòa án, chính phủ, các cơ quan hành pháp, các cơ quan quản lý và cơ quan an ninh của Nhật Bản có thể truy cập vào Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà không cần thông báo cho bạn.

Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp phù hợp để đảm bảo an toàn và bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân, ngăn chặn hành vi trộm cắp hoặc sử dụng trái phép, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc phá hủy Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.

a. Thời Gian Lưu Trữ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi sẽ lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong thời hạn dài nhất được cho phép theo luật pháp và quy định hiện hành, trừ trường hợp nhận được bất kỳ yêu cầu gỡ bỏ từ bạn. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi sẽ ẩn danh Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho mục đích nghiên cứu hoặc thống kê (điều này sẽ không dẫn đến việc tiết lộ mối liên hệ giữa bạn và Dữ Liệu Cá Nhân của bạn). Trong các trường hợp như vậy, thông tin đó có thể được sử dụng mà không cần thông báo thêm cho Khách Hàng và không có bất kỳ giới hạn thời gian nào như được mô tả ở trên.

Chúng tôi sẽ lưu trữ hoặc giữ Dữ Liệu Cá Nhân thu được ở dạng điện từ được ghi lại bởi máy chủ của chúng tôi hoặc máy chủ của bên thứ ba ký hợp đồng với chúng tôi.

b. Phá Hủy Dữ Liệu Cá Nhân Sau Thời Gian Lưu Trữ

Chúng tôi sẽ hủy Dữ Liệu Cá Nhân ngay khi thời hạn lưu trữ như được quy định bởi pháp luật hiện hành chấm dứt. Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân phải được lưu lại theo quy định pháp luật hiện hành sau khi hết thời hạn lưu trữ, Dữ Liệu Cá Nhân liên quan sẽ được chuyển đến cơ sở dữ liệu riêng biệt hoặc được lưu lại ở một vị trí an toàn khác. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ chọn Dữ Liệu Cá Nhân cần được hủy và hủy nó với sự chấp thuận của người giám sát việc bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hủy Dữ Liệu Cá Nhân được ghi và lưu lại dưới dạng các tệp điện tử để chúng không thể được sao chép. Dữ Liệu Cá Nhân được ghi lại và lưu trữ trong các tài liệu giấy sẽ được nghiền nát bằng máy nghiền hoặc đốt để tiêu hủy.

 1. Tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi trong việc nâng cấp chức năng của Trang Web để bao gồm chức năng mua hàng trực tuyến thông qua một tài khoản cá nhân trực tuyến, bạn có các quyền sau liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn:
  • Yêu cầu tiếp cận Dữ Liệu Cá Nhân Khách Hàng có thể yêu cầu các bản sao Dữ Liệu Cá Nhân của người đó mà chúng tôi đang nắm giữ, và có thể xác nhận rằng chúng tôi đang xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn một cách hợp pháp.
  • Yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân Khách Hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa Dữ Liệu Cá Nhân không đầy đủ hoặc không chính xác mà chúng tôi đang nắm giữ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi có thể cần xác nhận tính xác thực của thông tin mới do bạn cung cấp.
  • Yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân Khách Hàng có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Tuy nhiên, tại thời điểm lập hóa đơn, chúng tôi không phải lúc nào cũng có thể tuân thủ yêu cầu xóa của bạn vì một số lý do pháp lý nhất định (sẽ được thông báo cho bạn nếu có).
  • Phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân Nếu việc chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào xử lý Dữ Liệu Cá Nhân khiến bạn cảm thấy rằng nó ảnh hưởng đến các quyền hoặc quyền tự do cơ bản của bạn trong các trường hợp cụ thể mà bạn được đặt vào, bạn có thể phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân.
  • Yêu cầu hạn chế hoặc dừng xử lý Dữ Liệu Cá Nhân Khách Hàng có thể yêu cầu dừng việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nếu: (a) Khách Hàng yêu cầu chúng tôi đảm bảo tính chính xác của dữ liệu; (b) Khách Hàng không cần Dữ Liệu Cá Nhân nhưng yêu cầu chúng tôi trích xuất dữ liệu mà chúng tôi đang nắm giữ cho mục đích thiết lập, thực hiện hoặc bào chữa cho các khiếu nại pháp lý và tìm cách duy trì dữ liệu đó; hoặc (c) chúng tôi cần cung cấp các căn cứ chính đáng để chứng minh rằng chúng tôi đã thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu hợp lệ trong trường hợp Khách Hàng chất vấn chúng tôi trong việc xử lý dữ liệu.
  • Yêu cầu chuyển Dữ Liệu Cá Nhân Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn hoặc bên thứ ba do bạn chỉ định Dữ Liệu Cá Nhân của bạn ở dạng được cấu trúc, phổ biến đối với hệ thống máy tính và có định dạng dễ đọc. Tuy nhiên, các quyền đó được giới hạn trong thông tin tự động khi bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng trước, hoặc khi chúng tôi sử dụng nó để thực hiện hợp đồng với bạn.
  • Rút lại sự chấp thuận của bạn Khách Hàng có quyền rút lại sự chấp thuận bất cứ lúc nào nếu bạn không muốn chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân nữa. Tuy nhiên, điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân trước khi bạn rút lại sự chấp thuận. Ngoài ra, bạn thừa nhận rằng nếu bạn rút lại sự chấp thuận của bạn, chúng tôi có thể không thể cung cấp cho bạn một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi bạn rút lại sự chấp thuận của bạn.

b. Không phát sinh chi phí

Về nguyên tắc, bạn không phải trả tiền để tiếp cận (hoặc thực hiện các hoạt động khác) với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn. Tuy nhiên, nếu yêu cầu của bạn không rõ ràng, thiếu thực tế, lặp đi lặp lại hoặc quá mức chấp nhận được, mà những điều này dẫn đến việc chúng tôi phải thực hiện các hoạt động hỗ trợ vượt quá quy trình xử lý thông thường của chúng tôi, và phải gánh chịu các khoản phí không cần thiết, thì bạn có thể phải trả một khoản bồi thường tương đương với chi phí thực tế phát sinh mà chúng tôi đã phải gánh chịu. Ngoài ra, trong những trường hợp như vậy và khi luật pháp hiện hành cho phép, chúng tôi có thể từ chối yêu cầu của bạn.

c. Xác nhận yêu cầu của Khách Hàng

Trước khi chúng tôi trả lời bất kỳ yêu cầu nào của bạn theo quy định tại tiểu mục a ở trên, chúng tôi có thể phải yêu cầu thông tin cụ thể từ bạn nhằm mục đích xác định danh tính của bạn. Đây là một phần trong các biện pháp bảo mật của chúng tôi để đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân không được tiết lộ cho những người không có quyền nhận thông tin đó. Ngoài ra, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin để xúc tiến phản hồi của chúng tôi.

d. Thời gian cần thiết để phản hồi

Chúng tôi nỗ lực để trả lời tất cả các yêu cầu hoặc câu hỏi trong vòng một (1) tháng kể từ khi nhận được yêu cầu. Tuy nhiên, có thể mất hơn một tháng để trả lời yêu cầu hoặc thắc mắc nếu yêu cầu hoặc thắc mắc phức tạp hoặc số lượng yêu cầu hoặc thắc mắc lớn. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho Khách Hàng. Trong trường hợp có bất kỳ quy định nào khác với đoạn trên theo pháp luật hiện hành, các quy định đó sẽ được áp dụng.

Tùy thuộc vào quyết định của chúng tôi trong việc nâng cấp chức năng của Trang Web để bao gồm chức năng mua hàng trực tuyến thông qua một tài khoản cá nhân trực tuyến, bạn có thể sửa đổi, xóa hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của bạn như được nêu trong điểm a của Mục 16 bằng cách sử dụng bất kỳ biện pháp nào sau đây:

 1. Sử dụng chức năng/cơ chế “Tài khoản của tôi” trên Trang Web; hoặc
 2. Gửi thư điện tử đến một trong những địa chỉ được quy định trong Mục 2 trên.

a. “Cookie”

có nghĩa là một tệp văn bản nhỏ được tạo ra bởi Trang Web, được lưu trữ trong thiết bị của Khách Hàng tạm thời cho việc kết nối đó hoặc vĩnh viễn trên đĩa cứng nhằm mục đích cung cấp các dữ liệu kỹ thuật về việc đăng nhập của Khách Hàng như được nêu tại điểm d Mục 4 bên trên, để qua đó Trang Web có thể nhận diện Khách Hàng và thu thập các thông tin về hoạt động của Khách Hàng trên Trang Web.

b. “Lợi ích hợp pháp”

có nghĩa là lợi ích hợp pháp của Công Ty trong việc điều hành và quản lý hoạt động kinh doanh của chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp cho Khách Hàng dịch vụ, sản phẩm chất lượng cao nhất với những trải nghiệm an toàn nhất. Trước khi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn vì lợi ích hợp pháp, chúng tôi sẽ luôn xem xét và so sánh tác động tiềm tàng đối với bạn, quyền và lợi ích hợp pháp của bạn. Chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho bất kỳ hoạt động cụ thể nào khác ngoài mục đích và phạm vi được Khách Hàng đồng ý (trừ các trường hợp có sự đồng ý riêng của Khách Hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành). Nếu Khách Hàng cần thêm thông tin chi tiết về cách chúng tôi cân nhắc giữa lợi ích hợp pháp của chúng tôi và các tác động tiềm tàng đối với Khách Hàng trong một hoạt động cụ thể, Khách Hàng có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin được nêu trong Mục 2 của tài liệu này.

c. “Hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng”

có nghĩa là việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết để thực hiện nghĩa vụ hợp đồng mà Khách Hàng là một bên hoặc Khách Hàng dự định đáp ứng theo yêu cầu trước khi thực hiện.

d. “Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý bắt buộc”

đề cập đến việc tuân thủ luật pháp hiện hành và nghĩa vụ pháp lý khi chúng tôi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

Ngày ban hành: ngày 08 tháng 7 năm 2020

CÔNG TY TNHH MUJI RETAIL (VIỆT NAM) Địa Chỉ Trụ Sở Chính: Parkson Saigontourist Plaza, Số 35Bis-45 Đường Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

E-mail: info@muji.vn

Số điện thoại: 028 71088388