Welcome to MUJIMUJI บริการปลอดภาษีในประเทศญี่ปุ่น

ลิสต์แสดงร้านค้าปลอดภาษีในญี่ปุ่น

วิธีการซื้อสินค้าให้ได้รับการยกเว้นภาษี

ต่อแถวเคาท์เตอร์คิดเงินที่มีสัญลักษณ์ Tax-free

แสดงพาสปอร์ตตอนชำระเงิน

*ไม่สามารถใช้สำเนาแทนได้ จำเป็นต้องมีตราประทับขาเข้าประเทศ (รับรองการเข้าประเทศ)

*เนื่องจากต้องใช้เวลาในการดำเนินการลดหย่อนภาษี กรุณาเผื่อเวลาในการเข้าคิวชำระเงิน

ผู้ที่สามารถยื่นคำขอได้

ผู้ที่ไม่ได้มีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่น

 • ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันเข้าประเทศ
 • ชาวญี่ปุ่นที่พำนักในต่างประเทศเป็นเวลา 2 ปีขึ้นไป และกลับมายังประเทศญี่ปุ่นเป็นการชั่วคราวเป็นเวลาไม่เกิน 6 เดือน
 • ไม่สามารถยื่นคำขอผ่านตัวแทนได้
 • ไม่สามารถใช้วันที่เดินทางเข้าประเทศซ้ำได้

เงื่อนไขการซื้อสินค้า

เงื่อนไขยอดซื้อสินค้าเพื่อการลดหย่อนภาษีจะแตกต่างกันระหว่างสินค้าทั่วไปกับสินค้าอุปโภคบริโภค
ไม่สามารถนำมูลค่ายอดซื้อของสินค้าทั่วไปมารวมกับสินค้าอุปโภคบริโภคได้

สินค้าทั่วไป(เครื่องนุ่งห่ม , รองเท้า , กระเป๋า ฯลฯ)

ยอดรวมซื้อสินค้าที่สาขาเดียวกัน (ภายในวันนั้นๆ)
ตั้งแต่5,400เยน ขึ้นไป (รวมภาษี)

สินค้าอุปโภคบริโภค(ของกิน , เครื่องสำอาง ฯลฯ)

ยอดรวมซื้อสินค้าที่สาขาเดียวกัน (ภายในวันนั้นๆ)
ตั้งแต่5,400 - 540,000เยน (รวมภาษี)

*สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคจะทำการห่อตามที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด กรุณาอย่าทำการเปิดออกจนกว่าจะออกจากญี่ปุ่น

*ในกรณีที่ทำการอุปโภคบริโภคภายในญี่ปุ่น จะถูกเรียกเก็บภาษีที่แผนกศุลกากรประจำสนามบิน

ข้อควรระวัง

 • สินค้าที่ทำการซื้อภายในประเทศญี่ปุ่นจะไม่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนหรือคืนที่ร้านสาขาในต่างประเทศได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการซื้อเพื่อใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่สามารถซื้อเพื่อจุดประสงค์ทางพาณิชย์ได้)
 • เมื่อทำการเดินทางกลับประเทศ จะต้องนำสินค้าออกไปนอกประเทศด้วย
  (สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคจะต้องนำออกไปภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการซื้อ)
 • สำหรับสินค้าบริโภคต่างๆ กรุณาระวังเรื่องวันหมดอายุด้วย
 • มีบางร้านสาขาที่ช่วงเวลายื่นขอลดหย่อนภาษีแตกต่างกับเวลาทำการปกติ
 • การลดหย่อนภาษีนั้น สงวนสิทธิ์เฉพาะในวันที่ทำการซื้อ (ภายในช่วงเวลาเปิดรับการยื่นขอลดหย่อนภาษี)เท่านั้น
 • ไม่มีบริการส่งสินค้าไปยังต่างต่างประเทศ
 • เนื่องจากแรงดันไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่นคือ 100V แต่ในหลายๆประเทศจะมีแรงดันไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 110V-120V หรือ 220V-240V อีกทั้งรูปแบบของปลั๊กไฟยังอาจต่างกับของญี่ปุ่น ซึ่งส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของ Muji ที่วางขายอยู่ในประเทศญี่ปุ่นไม่สามารถใช้งานได้
  เครื่องใช้ไฟฟ้าของ Muji นั้นเป็นสินค้าเพื่อรองรับการใช้งานในประเทศญี่ปุ่น การรับประกันสินค้าจะมีผลเฉพาะภายในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น
  ในกรณีที่ทำการนำไปใช้นอกประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆทั้งสิ้น